Müügitingimused

Veebipoe Raivojuhanson.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Maagiline Mina (registrikood 12889830), asukohaga Sanatooriumi tn 2a-316 Tallinn Harjumaa 76909.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde, veebipoe valuutaks on euro. Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, kui tegemist on tarnitava tootega.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Teenuse kirjeldus

Maagiline Mina OÜ pakub tooteid, milleks on LIVE, online või eelsalvestatud meditatsioonid, seminarid, meistriklassid (edaspidi Tooted). Tooted on ettesalvestatud ja/või LIVE’ ülekandes (reaalajas) videod, mp3 või muud failid. Tooted on kättesaadavad pärast makse laekumist kui toote juures ei ole märgitud teisiti . Tooted ei ole tagastatavad. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmandatele osapooltele. 

Teil on võimalik osta juurdepääs nii mitmele Tootele, kui Te ise soovite. Iga Toode on erinev ning igale Tootele tuleb osta eraldi juurdepääs.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

NB! Veebipoes sooritatud ostud on lõplikud. Ostetud teenused või tooted ei ole tagastatavad. Seega enne ostu sooritamist ning toodete ja teenuste eest maksmist veendu alati, et ostukorvi lisatud teenused ja tooted on õiged. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmandatele osapooltele.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo ning veebipoe tingimused

1. Üldsätted

1.1.Veebipoe raivojuhanson.ee keskkond on Maagiline Mina OÜ (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja) poolt loodud veebiplatvorm, mille vahendusel toimub teenuste ja toodete müük Teenuse kasutajale (Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja nimetatud edaspidi ka eraldi Pool või koos Pooled).

1.2.Teenuse kasutaja poolt veebipoes ostu sooritamisega sõlmivad Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja lepingu (edaspidi nimetatud Lepingu) käesolevates sätetes toodud tingimustel.

1.3.Poolte vahelise suhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

1.4.Teenuse osutajal on õigus ette teatamata teha pakutavates teenustes ja toodetes muudatusi.

1.5.Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt ning ette teatamata muuta Lepingu tingimusi.

2. Teenused ja tooted

2.1.Veebipoes pakutavaid teenuseid ja tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

2.2.Teenusteks ja toodeteks käesolevate tingimuste mõistes on LIVE, online või eelsalvestatud meditatsioonid, seminarid, meistriklassid. Tooted on ettesalvestatud ja/või LIVE’ ülekandes (reaalajas) videod, mp3 või muud failid.  Teenuse osutajal on õigus müüdavate teenuste ja toodete hulka suurendada ja vähendada omal äranägemisel. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmandatele osapooltele.

2.3.Teenuste ja toodete esitamine Teenuse osutaja poolt ning vaatamine ja kasutamine Teenuse kasutaja poolt toimub Teenuse osutaja veebiplatvormil või muul platvormil.

2.4.Iga ettesalvestatud teenust või toodet on Teenuse kasutajal võimalik vaadata piiramatult kui teenuse või toote juurde ei ole märgitud teisiti. 

2.5.Teenuse osutajal on õigus täpsustada või muuta toodete või teenuste kasutamist ja kasutamiseks juurdepääsu tagamise tingimusi ning kalduda kõrvale käesolevas peatükis sätestatud tingimustest juhul, kui iga vastava toote või teenuse juurde on veebipoes tehtud sellekohane viide või juhul kui veebipoes on toote või teenuse juures eraldiseisvalt sätestatud vastav kasutamise tähtaeg ja kord.

3. Ostu sooritamine

3.1.Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu eest ülekandega, pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel.

3.2.Tellimuse vormistamisel kohustub Teenuse kasutaja tagama, et tellimuse vormistamisel sisestatud andmed on tõesed ning võimaldavad Teenuse osutajal tellimust täita. Teenus osutaja ei vastuta ebaõigete andmete sisestamisest tulenevast tellimuse mittetäitmise vms tagajärgede eest.

3.3.Teenuse kasutajale võimaldatakse juurdepääs teenustele ja toodetele hetkel, kui tellimus on esitatud, Teenuse kasutaja on teenuse ja/või toodete eest tasunud.

3.4.Ostu sooritamisega ning toote või teenuse eest tasumisega loetakse Poolte vahel Leping sõlmituks.

3.5.Ostu sooritamise järgselt algab automaatselt teenuse või toote kasutamise aeg vastavalt toote või teenuse juures märgitule.

3.6. Makseid vahendab Maksekeskus AS.

4. Hinnastamine

4.1.Teenuse ja toodete hinnad on välja toodud vastavate teenuste ja toodete juures.

4.2.Teenuse osutajal on õigus teenuste ja toodete hindu ühepoolselt ning ette teatamata muuta. Teenuse osutaja poolt sisse viidud hinna muudatused ei puuduta hinna muudatustele eelnevalt sooritatud oste.

 5. Vastutus

5.1.Teenuse ostuajal lasub vastutus Teenuse kasutaja ees teenuse või toote hinna määras. Teenuse osutaja ei vastuta teenuse või toodete poolt tekitatud kahjude, sh vara kahjustamise, käibe ja/või kasumi kaotamise ja/või vähenemise eest.

5.2.Veebipoes müüdavate teenuste ja toodete intellektuaalne omand kuulub Teenus osutajale või on antud teenuse osutajale kasutada asjakohest lepingute ja/või litsentside alusel.

5.3.Teenuse kasutaja kohustub kasutama veebipoes pakutavaid teenuseid üksnes isiklikes huvides. Teenuse kasutaja kohustub mitte tegema veebipoes müüdavatest teenustest/toodetest/eelsalvestatud videotest/Live ülekannetest/järelvaatamiseks üles pandud Live ülekannetest salvestusi ega koopiaid. Teenuse kasutaja kohustub mitte jagama veebipoes müüdavatest teenustest/toodetest/eelsalvestatud videotest/Live ülekannetest/järelvaatamiseks üles pandud Live ülekannetest ebaseaduslikult tehtud salvestusi ega koopiaid 3. isikutega, ei tasuta ega tulu teenimise eesmärgil.

5.4.Teenuse kasutaja vastutab täies ulatuses Teenuse osutaja ees Lepingu punkti 5.3. rikkumisest tuleneva kahju, sh saamata jäänud tulu eest.

5.5.Teenuse kasutaja vastutab kõikide teenuste või toodete kasutamiseks vajalike seadmete ja tarkvara andmesüsteemide olemasolu, hoolduse, uuendamise ning korrashoidmisega seotud kulutuste eest.

5.6.Teenuse osutaja ei vastuta, kui Teenuse kasutaja ei kasuta teenust või toodet / Teenuse kasutajal ei ole võimalik teenust või toodet kasutada Teenuse kasutajast tulenevatel tehnilistel põhjustel, sh, aga mitte ainult juhul, kui Teenuse kasutajal ei ole teenuste ja toodete kasutamiseks vajalikku tehnilist võimekust, sh seadmed ja tarkvara ei ole hooldatud, uuendatud või muul põhjusel ei ole sobivad teenuste ja toodete kasutamiseks.

5.7.Teenuse kasutaja vastutab täies ulatuses kahjude eest, mis tulenevad Lepingu tingimuste või Eesti Vabariigi õigusaktide rikkumisest Teenuse osutajale.

5.8.Pooled võivad kohustuse rikkumise korral kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

5.9.Pool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise Poole poolt ega kasutada õiguskaitsevahendeid, sh, aga mitte ainult Lepingust taganemise või ülesütlemise õigust, juhul kui rikkumise põhjustas tema enda tegu või tegevusetus või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille riisikot ta kannab.

6. Toodete ja teenuste tagastamine

6.1.Kõik Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja vahelised tehingud on lõplikud. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmandatele osapooltele.

6.2.Teenuse kasutaja poolt soetatud tooted ja teenused ei ole pärast tehingu sõlmimist tagastatavad, kuna tegemist on digitaalse sisu edastamisega, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamisega, mis algab või on alanud Teenuse kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Teenuse kasutaja kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

6.3.Teenuse kasutaja ostu sooritamise ja/või käesoleva Lepingu sõlmimisega kinnitab, et Teenuse kasutaja annab nõusoleku enda taganemise õigusest. Teenuse kasutaja kinnitab, et juhul kui Teenuse osutaja enda Lepingust tulenevad kohustused täidab, kaotab Teenuse kasutaja Teenuse osutaja poolsel Lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.

 7. Vaidluste lahendamine

7.1.Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel ning kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad pooled erimeelsused Harju Maakohtus.

8. Kasutustingimuste ja Lepinguga nõustumine

8.1.Lepingus toodud tingimustega tutvumine ja nõustumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

8.2.Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun tingimustega“ Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud, saanud aru ning nõustunud Lepingus toodud tingimustega.